Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Na strete oblohy a formy Barbary Zasowskej

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Ziźba

Vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na fotografickú výstavu

 

Barbara Zasowska

 

Na strete oblohy a formy

 

Vernisá¾ dņa 30. júla 2019 (utorok), o 17.00 hod.

Výstava otvorená v dņoch: 30.7 – 12.9.2019

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

Barbara Zasowska – gorličanka. Svoje kontakty a kultúrne vášne vyvíjala počas niekoµkoročného pobytu v Taliansku, kde ¾ila a pracovala. Rím, a najmä jeho umenie, architektúra a história boli inšpiráciou pre jej fotografické záujmy. Fotografii sa venuje odjak¾iva, na začiatku to boli reportá¾e z mnohých ciest, ktoré, ako jedná z mnohých aktivít, jej napåņajú ¾ivot. Odborné skúsenosti získala počas profesionálnych workshopov (o.i. sochárskych a rezbárskych) a účas»ou na fotografických plenéroch (napr. na autorskom plenéri, ktorý viedol svetoznámy fotograf Bogdan Konopka). Často sa zúčastņuje na fotografických výstavách, a jej individuálna expozícia s názvom „Berlín“ (ktorá bola zrealizovaná po jej pobyte v hlavnom meste Nemecka) sa stala umeleckou udalos»ou. Počas 35. Gorlického salónu v januári roku 2019 jej bola primátorom Gorlíc udelená Cena Alfreda D³ugosza.

 


Jeste¶ naszym 1 234 184 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne